• english flag English
 • polish flag Polish

Praca w Polsce

 • Kto powinien się ubiegać o zezwolenie na pracę?


  • O zezwolenie na pracę powinni ubiegać się cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają lub przebywają na terytorium RP z zamiarem świadczenia pracy. Postępowanie w sprawie ubiegania się o zezwolenie na pracę jest oddzielną procedurą, niezależną od procedur legalizujących pobyt cudzoziemca na terenie RP.

  O zezwolenie na pracę mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP na podstawie:


  • 1. wizy wydanej w celu innym niż: turystyczny, w celu udziału w postępowaniu o udzielenie azylu, 
  • korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych lub ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
  • 2. wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez państwo strefy Schengen;
  • 3. w ruchu bezwizowym, o ile umowy o ruchu bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców (lista państw : http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/lista_panstw)
  • 4. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

  Wyjątki - Zezwolenia nie potrzebuje:


  • a. Cudzoziemiec, który jest małżonkiem obywatela RP na czas ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
  • b. Cudzoziemiec, który jest małżonkiem cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce na czas ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
  • c. Student studiów stacjonarnych mogą podjąć pracę bez wymogu posiadania zezwolenia na prace w miesiącach letnich (lipiec, sierpień, wrzesień)

  Cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia,aby podjąć pracę, jeżeli:

   

  • 1. Posiada status uchodźcy;
  • 2. Jest objęty ochroną uzupełniającą;
  • 3. Przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
  • 4. Przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Rzeczpospolitej Polskiej;
  • 5. Posiada zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP;
  • 6. Korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • 7. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
  • 8. Jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej;
  • 9. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotę Europejską i jej państwami członkowskimi;
  • 10. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;
  • 11. jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
  • 12. posiada w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

  Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę ?

   

  • Typu A - Dla cudzoziemca podejmującego pracę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej(m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • Typu B - Dla cudzoziemca, który jest członkiem zarządu w spółce kapitałowej wpisanej do KRS, który ma zamiar przebywać na terytorium RP przez czas dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
  • Typu C - Dla cudzoziemca, który wykonuję pracę dla pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do na terytorium RP na czas dłuższy niż 30 dni do oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego z działalnością pracodawcy zagranicznego.
  • Typu D - Dla cudzoziemca, który wykonuję pracę dla pracodawcy zagranicznego nieposiadającego zorganizowanej działalności (takiej jak oddział lub zakład) w Polsce, który jest delegowany na terytorium RP w celu świadczenia usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.
  • Typu E - Obejmuje inne przypadki, kiedy cudzoziemiec jest delegowany na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego w celu wykonywania pracy na czas dłuższy niż 3 miesiące w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

  Opłaty skarbowe wynoszą w przypadku wydania zezwolenia na pracę:

   

  • 50 zł - w przypadku zezwolenia na pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy;
  • 100 zł - w przypadku zezwolenia na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł - w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium RP w celu realizowania usługi eksportowej.

  W przypadku przedłużenia ww. zezwoleń opłata skarbowa wynosi połowę wymienionych kwot.

  Ile trwa postępowanie w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę?

  Rozpatrywanie wniosku powinno trwać nie dłużej niż 45 dni. 
  W przypadkach szczególnie skomplikowanych okres ten nie powinien przekroczyć 75 dni.
  Kiedy powinno się złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?
  Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę powinno się złożyć nie później niż 45 dni przed końcem ważności poprzedniego zezwolenia na pracę.

  Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na pracę ?

   

  • - Dla cudzoziemców, które chcą ubiegać się o pracę w określonych zawodach na 2 lata;
  • - W przypadku zezwolenia na pracę dla członków zarządu dla spółek zatrudniających więcej niż 25 osób wojewoda może wydać wniosek na czas dłuższy, nie przekraczający jednak 5 lat;
  • - W przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej zezwolenie jest wydawane na czas delegowania cudzoziemca;
  • - Jeżeli cudzoziemiec wykonuję pracę dla podmiotu powiązanego umową długotrwałej współpracy – na czas obowiązywania umowy, nie dłuższy niż 3 lata;
  • - W pozostałych przypadkach – do 12 miesięcy;
 • Obywatele takich państw jak Republika Białoruś, Republika Mołdowy, Republika Gruzji, Federacja Rosyjska i Ukraina jeżeli mają zamiar podjąć pracę w Polsce na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, nie muszą ubiegać się o zezwolenie na prace na terytorium Polski. Mogą oni pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wystawionego przez pracodawcę(dokument potwierdzający z Powiatowego Urzędu Pracy)
  Jeżeli cudzoziemiec przepracował co najmniej 3 miesiące u tego samego pracodawcy, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania opinii starosty o braku osób chętnych do pracy z Polski lub Unii Europejskiej.

   

© 2013 Work Family | RSS