• english flag English
  • polish flag Polish

Przedłużenie wizy

Kto może ubiegać się o przedłużenie wizy ?

WIZA SCHENGEN

Wojewoda ma obowiązek przedłużyć wizę Schengen osobom, których powrót do kraju nie jest możliwy ze względów niezależnych od cudzoziemca(siła wyższa) lub ze względów humanitarnych,

W tym wypadku przedłużenie ważności wizy wydawane jest BEZPŁATNIE

Wojewoda może, ale nie musi przedłużyć Państwu wizę Schengen, jeżeli jest to wskazane z powodu ważnych interesów osobistych.

Opłata za przedłużenie wizy Schengen w tym wypadku wynosi 30 EURO

Przeliczenia równowartości walut dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie wizy. (Z kursem walut na dany dzień możecie się Państwo zapoznać tutaj: http://www.nbp.pl/)

WIZA KRAJOWA

W przypadku wizy krajowej, wojewoda może podjąć decyzję o jej przedłużeniu, kiedy są spełnione następujące warunki (łącznie) :

  • - przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty lub na powrót nie pozwalają względy humanitarne;
  • -zdarzeń tych cudzoziemiec nie mógł przewidzieć w dniu składania wniosku o wizę i były one niezależne od jego woli;
  • -okoliczności nie powinny wskazywać, że powód pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
  • -nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej,


Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi : 406 PLN

Wizę (krajową lub Schengen) można przedłużyć tylko raz

Decyzja wydawana jest co najmniej 3 dni od dnia złożenia wniosku, wojewoda ma obowiązek wydać decyzję przed upływem terminu w którym ważność wizy upływa co oznacza, że cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej 3 dni przed upływem ważności wizy.

© 2013 Work Family | RSS